Info Pomoć  

 Početna  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

? - Općenito o elementu

Atomski ili redni broj

 

Atomski ili redni broj predstavlja redni broj elementa i broj protona koje sadrži njegova jezgra.

 

Relativna atomska masa

 

Relativna atomska je omjer prosječne mase atoma elementa i 1/12 atoma nuklida ugljika 12^C (u njihovom osnovnom i elementarnom stanju).

 

Naziv na hrvatskom

 
Ako element ima naziv na hrvatskom, onda je to onaj naziv koji je uvriježen za taj element u narodu kroz povijest.
 

Internacionalni naziv

 
Internacionalni naziv je naziv elementa koji vrijedi svugdje, svi su na latinskom, ali mogu dolaziti iz raznih drugih jezika. Latinska riječ za vodik je Hidrogenium je na primjer grčkog podrijetla -> hydro genes - "vodu stvara", a Yterbium je dobio ime prema ytterby, selu u Švedskoj.
 

Oksidacijska stanja

 
Nabojni broj pokazuje da li neki atom ima višak ili manjak elektrona. Kationi su pozitivnog naboja (+), a anioni negativnog (-). Metali mogu biti samo pozitivnog naboja, a nemetali i polumetali mogu biti i pozitivni negativni.

Primjer: +1 predstavlja manjak elektrona zato što 1 elektron fali do izjednačenja potencijala, tako da cijeli atom nosi naboj onog jednog protona koji nije mogao zadržati svoj elektron koji mu je trebao za izjednačenje.

*Protoni su pozitivnog, a elektroni negativnog naboja.

 

Talište i vrelište

 
Talište i vrelište su temperature na kojima element postoji kao tekućina, plin, ili krutina. Ovdje su izražene pri standardnim uvjetima, i to 20°C (193,15 K) i 101325 Pa.
 

Elektronegativnost

 
Elektronegativnost je sila kojom atom nekog elementa djeluje na elektron da bi ga privukao sebi i zadovoljio svoju optimalnu elektronsku konfiguraciju. To je sila koja "drži" elektron u elektronskoj ljusci atoma.
 

Konfiguracija zadnje elektronske ljuske

 
Konfiguracija zadnje elektronske ljuske prikazuje upravo to; raspored elektrona u zadnjoj ljusci.
 

Pripadnost skupini metala, nemetala prijelaznih metala i polumetala

 
Element može biti metal, prijelazni metal, nemetal ili polumetal. Svaka od tih skupina elemenata ima međusobno vrlo slične karakteristike.
 

Grupa

 
Grupa služi za označavanje broja elektrona u zadnjoj elektronskoj ljusci i da bi označila kojoj atomskoj skupini elemenata neki atom pripada. U periodnim sustavima su navedena dva načina prikazivanja istog, oba su IUPAC-ova, jedan stariji (rimski brojevi i slovo), a drugi je mlađi (arapski brojevi od 1 do 18).
 

Atomska skupina

 
Atomska skupina obuhvaća elemente koji svi zajedno imaju isti broj elektrona u zadnjoj ljusci i kojima su kemijska svojstva jako slična. Tako na primjer sve skupine idu u uspravnim stupcima, s izuzetkom trijade željeza i platinskih elemenata. Lantanoidi i aktinoidi spadaju u skandijevu skupinu
 

Dodatne informacije

 
Za sve dodatne informacije pogledajte pomoć.

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi

Prijavi grešku