Info Pomoć  

 ŽIVA, Hg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 80
Relativna atomska masa 200,59
Naziv na hrvatskom Živa
Internacionalni naziv Hydrargyrum
Oksidacijska stanja 1, [2]
Talište / Vrelište (K) 234,28 / 629,73
Elektronegativnost 2,00 / 4,91 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

ŽIVA, Hg
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Hydrargyrum Mercure Mercury Živa Mercurio Kwik Quecksilber Mercúrio Mercurio Kvicksilber

 

ŽIVA, simbol Hg (lat. hydrargyrum). Elementarna živa je jedini je tekući metal. Na običnoj temperaturi tvori žitku tekućinu velike gustoće (13,6 puta teža od vode), boje i sjaja poput srebra, velike napetosti površine (ne kvasi čvrste površine). Talište žive -38,84°C, vrelište 356,6°C. Na suhom se zraku živa ne mijenja, na vlažnom se postepeno prevlači tankom kožicom oksida. Ne otapa se u kloridnoj i razrijeđenoj sulfatnoj kiselini, otapa se u oksidirajućim kiselinama (nitratnoj, zlatotopci) i u prisutnosti oksidansa. S mnogim drugim metalima tvori legure (amalgame). U živi se razmjerno lako otapaju olovo, kositar, cink, kadmij, aluminij, zlato, bakar i srebro; željezo se u njoj ne otapa, pa se stoga čuva i transportira u željeznim bocama. Živine pare su otrovne, a isto tako i živini spojevi. Živa se ubraja medu najrjeđe elemente na Zemlji. Njezin prosječni udio u Zemljinoj kori manji je nego npr. udio platine ili urana, ali se na razmjerno malobrojnim mjestima nakupila u većoj koncentraciji, te je bila poznata već u starom vijeku. Najvažnija nalazišta njene glavne rude, cinabarita, HgS, jesu Almaden u juž. Španjolskoj i Idrija u Sloveniji. Iz cinabarita se dobiva metal grijanjem u struji zraka (HgS + O2 -> Hg + SO2) ili u prisutnosti željezne pilovine (HgS + Fe -> FeS + Hg) ili vapna (4HgS + 4CaO -> 4Hg + 3CaS + CaSO4); živa se izdvaja iz reakcijske smjese u obliku pare koja se kondenzira hlađenjem u keramičkim cijevima. Čisti se filtracijom, pranjem u kiselinama ili destilacijom u vakuumu. Služi za punjenje barometara, termometara, manometara i sl. instrumenata, za dobivanje zlata i srebra (amalgamacija), za živine vakuum-pumpe, živine lampe, živine ispravljače, u aparatima za hvatanje, mjerenje i analiziranje plinova za pozlaćivanje i posrebrivanje u vatri, kao katalizator, za proizvodnju inicijalnih eksploziva i drugih živinih spojeva. U SAD upotrijebljena je živa kao radni fluid za termička postrojenja: njenim se parama tjera turbogenerator, a u kondenzatoru se proizvodi vodena para visokog pritiska.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Živu u elementarnom stanju.

Spojevi žive: U spojevima živa je jednovalentna ili dvovalentna (merkuro- i merkuri-spojevi). Živa(II)-oksid, HgO, "crveni precipitat", tvori žuti ili crveni prah teško topljiv u vodi, lako u kiselinama; služi kao pigment za otrovne premaze podvodnih dijelova brodova. Poznata su dva klorida žive: neotrovan živa(I)-klorid, Hg2Cl2 (kalomel), koji služi u medicini i za izradbu kalomelskih elektroda pH-metara, i veoma otrovan živa(II)-klorid, HgCl2, "sublimat"; kristali koji se u vodi i alkoholu lako tope, a malo iznad tališta se isparavaju; sublimat se upotrebljava za dezinfekciju, za konzerviranje drveta pustenih šešira, kao reagens u analitičkoj kemiji, kao pojačalo u fotografiji i dr. U slične svrhe služi i još otrovniji živa(II)-cijanid, Hg(CN)2 Živa(II)-sulfid, HgS, kao mineral cinabarit dolazi u crvenoj i u crnoj modifikaciji; crvena modifikacija (cinober) služi kao jarko crvena slikarska boja, crna (živino crnilo) nastaje pri grijanju žive sa sumporom i taloženjem iz otopina živinih soli sulfidima. Živa(II)-sulfid je u vodi teško topljiv, a i kiseline sporo na nj djeluju. Od dva sulfata, živa(I)-sulfat, Hg2SO4 tvori bezbojne monokline prizme slabo topljive u vodi i razrijeđenoj sulfatnoj kiselini, a služi kao katalizator pri oksidaciji naftalina u naftalnu kiselinu; živa(II)-sulfat, HgSO4, tvori bijele listiće, a kristaliziran s 1 molekulom vode bezbojne stupiće; topljiv je u koncentriranoj otopini kuhinjske soli i vrućoj razrijeđenoj sulfatnoj kiselini; služi kao katalizator pri sintezi acetaldehida iz acetilena i vode.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 ŽIVA, Hg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku