Info Pomoć  

 NIKAL, Ni  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 28
Relativna atomska masa 58,6934
Naziv na hrvatskom Nikal
Internacionalni naziv Niccolum
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, [2], 3, 4, 6
Talište / Vrelište (K) 1726 / 3005
Elektronegativnost 1,91 / 4,40 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d84s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Trijada željeza

NIKAL, Ni
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Niccolum Nickel Nickel Nikal Nichel Nikkel Nickel Níquel Niquel Nickel

 

Nikal, nikalj, nikl, bijeli metal lijepog srebrnog sjaja, gustoće 8,9. Može se, poput željeza koje mu je srodno, lako polirati, kovati, zavarivati, valjati i izvlačiti u žicu; magnetičan je, ali manje nego željezo. Vodi, atmosferilijama, lužinama i mnogim organskim tvarima dobro odolijeva, ali ga kloridna, sulfatna i nitratna kiselina otapaju, osobito na povišenoj temperaturi. Poput željezne žice, i žica od nikla zagrijana u atmosferi kisika izgara uz bacanje iskara, a u finom razdjeljenju i nikal može, kao i željezo, biti piroforan, tj. spontano se zapaliti na zraku pri običnoj temperaturi. S ugljik-monoksidom izravno se spaja dajući karbonil nikla. U obliku spojeva nikal je po raširenosti u Zemljinoj kori medu elementima na 24. mjestu (ima ga oko 0,01%). Buduci da metalni meteoriti sadržavaju u prosjeku 8-9% nikla, pretpostavlja se da je on jedna od glavnih sastojina Zemljine jezgre. Rude nikla su sulfidne, silikatne i arsenidne. Od sulfidnih najvažniji je pentlandit (Fe, Ni)S, kojeg ima u Kanadi, Norveškoj i Kareliji, od silikatnih garnierit kojeg ima u Novoj Kaledonij ,Brazilu i Celebesu, a od arsenidnih nikolit (NiAs), kloantit (NiAs2) u kontinentalnoj Europi, Kanadi i dr. Danas poznate zalihe niklenih ruda ograničene su i približavaju se iscrpljenju; glavni proizvodači su Kanada, Nova Kaledonija, Rusija, a najvažnija nalazišta su i na Kubi, u Australiji i Indoneziji. Tehnički važne rude sadržavaju 1-5% nikla. Metalurgija nikla u mnogome je slična metalurgiji bakra. Koncentrat dobiven iz rude višestrukim se taljenjem i oksidacijom prevodi najprije u sulfidni kamenac, a onda prženjem u oksid koji se reducira u sirovi nikal. Ovaj se rafinira elektrolizom ili preko karbonila. Metalni čisti nikal upotrebljava se poglavito za proizvodnju legure te za niklanje i platiniranje drugih metala, a i za gradnju kemijske aparature otporne prema alkalijama i kao katalizator u organskoj sintezi. Legure nikla sa željezom sluze za magnete, a legure s bakrom za kovanje novca, kao legure otporne prema koroziji, za otpornike (konstantan). Željezne legure s niklom imaju mali koeficijent rastezanja (invar), željezne legure s niklom i kromom otporne su prema koroziji (nehrđajući čelici). Dodatak nikla mjedi daje lako obradive legure lijepa izgleda (argentan, pokfong, alpaka); legure nikla i silicija tvrde su i otporne prema sulfatnoj kiselini.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Nikal u elementarnom stanju.

Spojevi nikla: nikal je u svojim spojevima najčešće dvovalentan. Potrošnja spojeva nikla u posljednjih stotinu godina stalno je rasla uslijed razvoja niklanja i sve veće upotrebe nikal-oksida pri emajliranju željeza, niklenih katalizatora u organskoj kemijskoj sintezi i nikal-hidroksida u alkalnim akumulatorima. Nikal-sulfat (NiSO4) nastaje u otopini kad se metalni nikal, nikal-karbonat ili hidroksid otapa u sulfatnoj kiselini. S amonij-sulfatom daje dvostruku sol, nikal-amonij-sulfat, NiSO4 x (NH4)SO4 x 6H2O, koji lako kristalizira u modrozelenim monoklinskim kristalima; upotrebljava se za galvansko niklanje. Doda li se vodenoj otopini soli nikla otopina sode, ispadaju zeleni bazični nikal-karbonati, a s alkalijskim lužinama ispada poput jabuke zeleni nikal-hidroksid, Ni(OH)2. Žarenjem jednog i drugog nastaje nikal-oksid (NiO), zeleni prah, koji se upotrebljava za bojenje stakla, pravljenje glazura i emajla i kao katalizator. Nikal-nitrat, Ni(NO2) · 6H2O, smaragdno-zeleni kristali, služi kao smeđa keramička boja. Nikal-klorid (NiCl2), zlatnožuti kristali koji daju poput trave zelenu otopinu, upotrebljava se za galvanske kupelji. Nikal-tetrakarbonil, Ni(CO)4, međuproizvod je pri rafinaciji nikla.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 NIKAL, Ni

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku