Info Pomoć  

 KOSITAR, Sn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 50
Relativna atomska masa 118,710
Naziv na hrvatskom Kositar
Internacionalni naziv Stannum
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 505,118 / 2543
Elektronegativnost 1,96 / 4,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p2
Element je Metal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

KOSITAR, Sn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Stannum Etain Tin Kositar Stagno Tin Zinn Estahno Estaño Tenn

 

Kositar ili kalaj, lat. stannum, na običnoj temperaturi srebrno-bijel, na zraku postojan, mekan metal koji se lako razvlači u tanke folije (staniol); gustoća mu je 7,28. Na 161°C pretvara se u krtu modifikaciju, na temperaturi ispod 13,2°C stabilna je siva praškasta modifikacija. Prijelaz od bijelog u sivi kositar uzrokuje kositrenu kugu, koja za oštrih zima može uništavati kositreno stolno posuđe. Zagrijan na zraku oksidira na površini, iznad 1200°C počinje hlapiti, na 1500 - 1600°C izgara bijelim plamenom u oksid SnO2


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Kositar u elementarnom stanju.

Kao poluplemenit metal kositar odolijeva djelovanju mnogih kemikalija; među ostalim otporan je prema slabim kiselinama, pa se stoga upotrebljava u velikoj mjeri za pokositravanje željeznog lima. Upotrebljava se za kositrenje željeznih i bakarnih predmeta, naročito posuđa, za izradu bijelog lima, od kojeg se izrađuju kutije za konzerviranje hrane i staniol. Neke od njegovih legura služe za izradu kugličnih ležajeva u strojevima. Tehnički spoj kositar(II)-klorid SnCl2 x 2H2O dobiven je otapanjem kositra u jakoj kloridnoj kiselini. Služi kao močilo u tisku, za proizvodnju boja, za galvansko pokositravanje, kao sredstvo za reduciranje organskih spojeva i drugo.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KOSITAR, Sn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku