Info Pomoć  

 Početna za: CINK, Zn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 30
Relativna atomska masa 65,39
Naziv na hrvatskom Cink
Internacionalni naziv Zincum
Oksidacijska stanja 1, [2]
Talište / Vrelište (K) 692,73 / 1180
Elektronegativnost 1,65 / 4,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

CINK, Zn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 692,73
Vrelište/K: 1180
Hspajanja/kJ mol^-1: 6,67
Hisparavanja/kJ mol^-1: 115,3
Gustoća/kg m^-3: 7133 [293 K]; 6577 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 116 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 9,17
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -2,20 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 41,63 25,40
(g) 130,729 95,145 160,984 20,786

 

  Početna za: CINK, Zn  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku